REGULAMIN

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci w SALI ZABAW prosimy o zachowanie następujących zasad:

 1. Regulamin dotyczy Sali Zabaw Maxymek znajdującej się w Rudzie Śląskiej przy ul. Bukowej 9.
 2. Sala zabaw przeznaczona jest dla dzieci do lat 12 – stu lub 150cm wzrostu.
 3. Konstrukcje zabawowe przeznaczone są dla dzieci od 3 lat do 12 roku życia lub 150 cm wzrostu.
 4. Dla dzieci do 3 – go roku życia przygotowany jest „kącik maluszka”.
 5. Na konstrukcji zabawowej w jednym momencie może przebywać maksymalnie 60 dzieci.
 6. Na konstrukcjach mogą przebywać tylko dzieci. Dorośli mogą wejść na konstrukcję tylko
  za zgodą personelu.
 7. Z  urządzeń zabawowych znajdujących się na terenie placówki należy korzystać zgodnie
  z  ich przeznaczeniem.
 8. Przed skorzystaniem z trampoliny oraz konstrukcji zabawowych rodzic/opiekun zobowiązany jest przedstawić dziecku zasady bezpieczeństwa opisane poniżej:
 1. a) NIE WOLNO POPYCHAĆ INNYCH DZIECI,
 2. b) NIE WOLNO WYNOSIĆ PIŁECZEK Z BASENÓW, RZUCAĆ SIĘ NIMI,
 3. c) ZABRANIA SIĘ SPOŻYWANIA JEDZENIA ORAZ PICIA PODCZAS ZABAWY,
 4. d) SUROWO ZABRANIA SIĘ WCHODZENIA NA SIATKĘ ZABEZPIECZAJĄCĄ,
 5. e) ZABRANIA SIĘ ZJEŻDŻANIA GŁOWĄ W DÓŁ, SKAKANIA ZE ZJEŻDŻALNI, WCHODZENIA NA ZJEŻDŻALNIĘ OD STRONY POCHYŁEJ, ZJEŻDŻANIA NA BOKU, ZAKŁADANIA RĄK ZA PLECY PODCZAS ZJEŻDŻANIA, ZJEŻDŻANIA W PARACH, ZATRZYMYWANIA SIĘ NA ZJEŻDŻALNI, STANIA BEZPOŚREDNIO

POD NIĄ,

 1. f) ZABRANIA SIĘ PRZEBYWANIA NA TRAMPOLINACH WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB, NIŻ ZALECI/POZWOLI NA TO PERSONEL SALI ZABAW (max. 3 osoby na jednej trampolinie),
 2. g) SUROWO ZABRANIA SIĘ WCHODZENIA POD TRAMPOLINĘ,
 3. h) ZABRANIA SIĘ ROBIENIA SALT LUB „FIKOŁKÓW” NA TRAMPOLINIE ORAZ WIESZANIA SIĘ NA RURCE, KTÓRA ZNAJDUJE SIĘ POMIĘDZY TRAMPOLINAMI,
 4. i) ZABRANIA SIĘ WNOSZENIA DUŻYCH, TWARDYCH PRZEDMIOTÓW
  NA TRAMPOLINY I KONSTRUKCJĘ.
 1. Rodziców/opiekunów prosimy o ściągnięcie dzieciom łańcuszków, kolczyków oraz innych ozdób mogących stanowić potencjalne niebezpieczeństwo dla bawiących się na Sali Zabaw (łańcuszki, kolczyki, broszki i inne niebezpieczne przedmioty).
 2. Prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za szkody wyrządzone na osobach i mieniu przez swoje dziecko. W przypadku zepsucia przez dziecko jakiegoś przedmiotu, rodzic / opiekun zobowiązany jest zapłacić za niego.
 3. Koszt zabawy określony jest w cenniku, a wybór rodzaju biletu musi być dokonany przed wejściem (nie ma możliwości jego zmiany po rozpoczęciu naliczania czasu pobytu).
 4. Przy wejściu do sali każda osoba zobowiązana jest do pozostawienia swoich czytelnych danych: imię, nazwisko, numer telefonu, podpis.
 5. Istnieje możliwość pozostawienia Dziecka samego w Sali Zabaw. Rodzic/Opiekun (osoba pełnoletnia posługująca się dokumentem tożsamości) pozostawia dziecko samodzielnie na Sali Zabaw. W takiej sytuacji mają obowiązek poinformowania o tym personelu Sali Zabaw i wpisania dziecka na listę „obecności”. Minimalny wiek dziecka, które może być pozostawione samo w Sali Zabaw to 3 lata. Oprócz tego dziecko musi umieć mówić, rozumieć co się do niego mówi oraz musi umieć korzystać samodzielnie z toalety.
 6. Potwierdzeniem prawa do przebywania na Sali Zabaw przez dziecko jest karta z wpisaną godziną wejścia i nazwiskiem opiekuna. Kartę należy zachować do czasu opuszczenia placówki (nie dotyczy grup zorganizowanych). Jeśli dziecko zostaje samo otrzymuje zegarek, który bezwzględnie musi nosić i oddać przy wyjściu z sali.
 7. Każdy opiekun/rodzic przed pozostawieniem dziecka samego w Sali zobowiązany jest do wylegitymowania się dowodem osobistym, wypełnienia listy „wejść/wyjść” oraz określenia kto odbierze dziecko.
 8. Za zgubioną kartę lub zegarek pobieramy opłatę w wysokości 20zł.
 9. Ze względu na zachowanie czystości w Sali Zabaw obowiązuję całkowity zakaz wprowadzania wózków.
 10. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są przed wejściem na obiekt nałożyć folie na obuwie ( 50gr/szt) , bądź zdjąć obuwie. W okresie deszczowym obowiązują jedynie skarpetki lub papcie ( folie niestety przemakają ). Podyktowane jest to zachowaniem czystości i higieny na terenie obiektu.
 11. Dzieci zdejmują buty przed wejściem na obiekt. Dzieci poruszają się po sali wyłącznie w skarpetkach antypoślizgowych. Poruszanie się po sali na boso jest zabronione. Poruszanie się po sali w zwykłych skarpetkach na odpowiedzialność opiekuna. W Sali Zabaw jest możliwość zakupu skarpetek antypoślizgowych.
 12. W przypadku dużej ilości dzieci znajdujących się w Sali Zabaw, personel może odmówić pozostawienia dziecka bez opiekuna oraz może ograniczyć czasowo liczbę osób wchodzących na Salę Zabaw, ze względu na obowiązujące wymogi bezpieczeństwa dla konstrukcji i urządzeń znajdujących się na Sali Zabaw.
 13. Personel Sali Zabaw może odmówić dziecku wejścia do Sali Zabaw, a także poprosić go o wcześniejsze opuszczenie sali, w przypadku jeżeli swoim zachowaniem zagraża ono bezpieczeństwu innych uczestników zabawy.
 14. Ze względów epidemiologicznych personel Sali Zabaw zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu dzieciom z widocznymi objawami przeziębienia, grypy, czy chorób zakaźnych.
 15. Na teren Sali Zabaw nie wnosimy własnego jedzenia oraz picia. W sali wolno spożywać tylko produkty zakupione w barze. Jemy i pijemy tylko przy stolikach lub w wyznaczonych do tego strefach (kawę spożywamy tylko na strefie barowej). Dozwolone są jedynie napoje dla dzieci poniżej 3 roku życia w specjalnych bidonach.
 16. Klient Sali Zabaw Maxymek zobowiązany jest do przechowywania swoich rzeczy w szatni obsługiwanej przez recepcję Sali Zabaw Maxymek. Dowodem przyjęcia rzeczy do szatni jest wydanie numerka. Za zgubienie lub uszkodzenie zwrotnego numerka będzie pobierana opłata w wysokości 5zł. W przypadku zgubienia numerka, rzeczy będą wydawane po uiszczeniu opłaty i zakończeniu pracy Sali Zabaw Maxymek. Cenne i wartościowe przedmioty można na czas pobytu w Sali Zabaw Maxymek złożyć w depozycie w recepcji Sali Zabaw Maxymek.
 17. Na terenie Sali Zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i spożywania alkoholu, a także wprowadzanie zwierząt.
 18. Obsługa może odmówić wejścia na salę osobie, jeżeli uzna że jest pod wpływem alkoholu
  i środków odurzających.
 19. Promocje nie łączą się.
 20. Prowadzący Salę Zabaw zastrzega sobie prawo do zmiany cennika oraz godzin otwarcia Sali Zabaw. Powyższe zmiany nie stanowią zmiany postanowień regulaminu i nie wymagają pisemnego aneksu.
 21. Klienci Sali Zabaw Maxymek wyrażają zgodę na przetwarzanie bieżąco i w przyszłości zdjęć przedstawiających ich wizerunek i dzieci w mediach takich jak internet, tv itp.
 22. Sala Zabaw Maxymek zastrzega sobie prawo do wizualnego monitoringu klientów. Kamery zainstalowane są wyłącznie w celach bezpieczeństwa i dowodowych. Klient wyraża zgodę na rejestrowanie swojego wizerunku. Sala Zabaw Maxymek zobowiązuje się wykorzystywać wizerunek Klienta jedynie w celach wskazanych wyżej, a w innych za zgodą wyrażoną na piśmie.
 23. Wszelkie nieprawidłowości i wynikające z nich roszczenia, należy jak najszybciej zgłaszać w formie pisemnej  pracownikom Sali Zabaw Maxymek.
 24. Przed wejściem na Salę Zabaw Klient ma obowiązek zapoznania się z regulaminem. Po zapoznaniu się z regulaminem Klien podpisuje listę wskazaną przez pracownika.
 25. Do oferowanych przez Salę Zabaw Maxymek pakietów urodzinowych zastosowanie mają postanowienia niniejszego regulaminu oraz regulaminu urodzinowego Sali Zabaw.
DZIĘKUJEMY ZA PRZESTRZEGANIE REGULAMINU