REGULAMIN GRUP ZORGANIZOWANYCH SALI ZABAW

 1. Wejście grupowe można zarezerwować wstępnie – osobiście lub telefonicznie. Taka rezerwacja ważna jest przez 5 dni, po ich upływie przepada.
 2. Potwierdzeniem rezerwacji jest wypełnienie formularza dla grup zorganizowanych oraz wpłacenie zadatku (30% całego zamówienia). W przypadku rezygnacji w terminie 5 dni przed planowanym wejściem zadatek jest zwracany.
 3. Wpłatę zadatku dokonuje się gotówką lub kartą w recepcji sali zabaw.
 4. Wypełnienie formularza oraz wpłacenie zadatku jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu grup zorganizowanych sali zabaw i regulaminu sali zabaw.
 5. Oferta jest ważna dla grupy min. 10 osób,od poniedziałku do piątku, wyłączając święta od godziny 10:00 do godziny 15:00.
 6. Liczbę dzieci potwierdzamy dzień przed planowanym wejściem telefonicznie lub osobiście.
 7. Cena za wejście grupowe określona jest w cenniku.
 8. Na teren sali zabaw nie wnosimy własnego jedzenia oraz picia. Jemy i pijemy tylko przy stolikach.
 9. Poczęstunek w trakcie pobytu w sali jest poczęstunkiem dla dzieci będących uczestnikami wejścia grupowego.
 10. Ze względów higieniczno-sanitarnych poczęstunek przygotowany dla uczestników  może być spożywany wyłącznie w pokoju urodzinowym.
 11. Wszelkie zmiany dotyczące usług dodatkowych należy zgłaszać najpóźniej na 3 dni przed terminem wejścia (będą realizowane w miarę możliwości).
 12. Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność materialną wobec sali zabaw za szkody wyrządzone przez dzieci podczas pobytu grupowego, zobowiązując się do ich naprawienia lub pokrycia kosztów związanych z ich naprawieniem. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu zamieszczonego w sali zabaw, a także stosowania się do poleceń i wskazań opiekunów i personelu.
 13. Wszelkie nieprawidłowości i wynikające z nich roszczenia, należy jak najszybciej zgłaszać pracownikom sali zabaw.
 14. Na teren sali zabaw nie wnosimy własnego jedzenia oraz picia.
 15. W trakcie trwania wejścia grupowego minimum jeden opiekun  musi przebywać w sali zabaw.
 16. Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się w sali zabaw odpowiedzialność ponoszą opiekunowie.
 17. Uwaga !! Wszystkie kupony rabatowe dotyczą wejść indywidualnych nie obowiązują przy wejściu grup zorganizowanych.
 18. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają zapisy regulaminu SALI ZABAB MAXYMEK,  z którym organizator wejścia-opiekun ma obowiązek się zapoznać.
 19. Organizator wejścia-opiekun zobowiązany jest zapoznać z treściami regulaminów wszystkich uczestników wejscia.
 20. Wejście na salę zabaw jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją regulaminu (regulamin SALI ZABAW MAXYMEK i regulamin GRUP ZORGANIZOWANYCH SALI ZABAW.

DZIEKUJEMY ZA PRZESTRZEGANIE REGULAMINU